Lajmet Në media

Takohet Grupi Punues për propozime rreth kornizës ligjore për punësim sezonal

Grupi Punues (GP) i krijuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) për propozimin dhe gjetjen e zgjidhjeve për formalizimin e punës sezonale në bujqësi, mbajti takimin e tretë ku diskutoi gjetjet dhe rekomandimet për kornizën ligjore të punësimit sezonal.

Ekspertët nga GIZ dhe D+ kanë shpalosur gjetjet e tyre për kornizën ligjore të punës sezonale në Kosovë dhe veprimet që duhet ndërmarrë për të rregulluar ligjërisht këtë fushë. Prezantimet u fokusuan te mundësitë më të mira të punës sezonale, identifikimin e sfidave ligjore, ndryshimin e ligjeve ekzistuese ose hartimin e një ligji të ri që rregullon në mënyrë specifike fushën e punësimit sezonal. Diskutimet dhe shkëmbimi i ideve me pjesëmarrësit kontribuan në të kuptuarit e nevojave dhe rekomandimeve për përmirësimin e kornizës ligjore të punësimit sezonal.

Grupi Punues do të hartojë një plan legjislativ për adresimin e kësaj çështjeje dhe do të vazhojë  takimet për shqyrtimin e rekomandimeve dhe përzgjedhjen e amendamenteve apo krijimin e një ligji të ri për punësimin sezonal.

Projekti “Kushte më të mira të punësimit për punëtorët sezonal në Kosovë” po zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH me mbështetjen e Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Democracy Plus në kuadër të Fondeve të Hapura Rajonale për Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve Komunale.